Есе – аргументативен текст

Изграждане на есе – компетентности:

Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем.
Полагане на проблема в актуален контекст.
Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие.
Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема.

Изграждане на аргументативен текст – компетентности:

Теза, съответстваща на формулирания проблем.
Целенасочена и задълбочена аргументация.
Логическа или асоциативна организация на текста.
Логически последователни и смислово обвързани композиционни части.

Езикови компетентности:

Владеене и прилагане на лексикална норма.
Владеене и прилагане на граматична норма.
Владеене и прилагане на правописна норма.
Владеене и прилагане на пунктуационна норма.

Структура на интерпретативно съчинение = Структура на есе

1. Увод – Логически преход към теза – 2. Теза – 3. Аргументативна част – Аргументация на първа подтеза – Аргументация на втора подтеза – Аргументация на трета подтеза – 4. Заключение

Вариации в структурата на есето:

Увод – Тезисно твърдение – Разсъждения и аргументация на тезисното твърдение – Тезисно твърдение – Разсъждения и аргументация на тезисното твърдение – … – Заключение

Аргументи:

Интерпретативно съчинение – търсим аргументи в художествения текст
Есе – търсим аргументи в художествения текст, света около нас, други художествени текстове, други сфери на изкуството

Три задължителни елемента в есето:

Лична позиция
Връзка с актуално време
Поглед от различни гледни точки