Как да станем способни лидери?

За да бъдем лидери е необходимо да вдъхновяваме нашите последователи. Истинските лидери правят правилните неща, за да мотивират останалите.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСПЕШНИЯ ЛИДЕР

Честност и почтеност: Да накараме хората да ни повярват и да се впуснат в пътуването, което поемаме заедно.
Визия: Знаем къде се намираме, къде искаме да отидем и интегрираме екипа си в начертаване на път за общото бъдеще.
Вдъхновение: Уверяваме се, че екипът ни разбира ролята си в по-голямата картина.
Възможност за предизвикателство: Правим нещата по различен начин и имаме смелостта да мислим нестандартно.
Комуникационни умения: Информираме екипа си за пътуването и накъде се насочваме.

ДЕМОКРАТИЧНО ЛИДЕРСТВО

Този стил на ръководене е съсредоточен върху участието на екипа и включването му при взимане на решения чрез консенсус, дебати и консултации. Лидерът включва екипа в процеса на взимане на решения и насърчава хората да дават принос и да делегират задачи. Демократичното лидерство често води до чувство за отговорност за взетите решенията. Това може да бъде и много ефективна форма на ръководене, когато екипът предлага различна гледна точка поради ежедневното участие в учението и работата. Успешният лидер знае кога да бъде учител и кога ученик.

ТРАНСФОРМАЦИОННО ЛИДЕРСТВО

Трансформационното лидерство се основава на способността на лидера да мотивира и влияе на последователите чрез тяхното интелектуално стимулиране и индивидуално излъчване. Тези лидери предлагат модел за подражание, който вдъхновява, интересува и предизвиква последователите да поемат по-голяма отговорност за учението и работата си. Трансформационният лидер разбира силните и слабите страни на всеки последовател и възлага задачи, които подобряват представянето на всеки индивид.
Лидерите, които имат ясна визия и са в състояние да я изразят ефективно на другите, често характеризират този стил на лидерство. Те гледат отвъд себе си, за да работят по-добре за всички останали. Този тип лидери привличат другите в процеса на взимане на решения и дават възможност на хората около тях да учат и да растат като личности.
Те търсят различни перспективи, когато се опитват да разрешат даден проблем и са в състояние да внушат гордост на онези, които работят върху тях. Трансформационните лидери прекарват време в обучение на екипа си и същевременно се учат от хората в него.

ТЕНДЕНЦИИ НА ЛИДЕРСТВОТО

В съвременната конкурентна среда лидерите непрекъснато търсят нови идеи и подходи за подобряване на разбирането си за лидерство. Те трябва да са в течение на текущите тенденции, влияещи върху тяхната сфера, екипи и отношението не само към работния, а и към личния свят.

Това са пет от най-важните лидерски тенденции в последно време:

1. Коучинг

Коучингът стана изключително популярна тенденция. Коучингът ни подготвя за предизвикателствата, пред които се изправяме. Колкото по-ниско е нивото ни на умения и опит, толкова по-необходим е коучингът. Взаимодействията, които имаме са най-добрите възможности за подобряване на съответните ни умения. Коучингът ни дава възможност да превъзхождаме нашите задачи. Вдъхването на доверие е изключително важно.

2. Упълномощаване на екипа

Тази тенденция в лидерството позволява на екипите да участват в процесите на взимане на решения. Овластяването на екипите също е метод за изграждане на самочувствие на участниците и може също да подобри удовлетвореността. Също така ги свързва по-тясно с целите на сферата и служи за повишаване на гордостта от учението или работата и лоялността към организацията.

3. Глобално лидерство

Нараства търсенето на глобални лидери. Разликите между вътрешния и глобалния лидер се крият в способностите на лидера да приеме глобалната перспектива. Глобалните лидери често са предприемачески настроени. Те имат амбицията да пренесат своите идеи и стратегии през граница. Също развиват културното разбиране, демонстрирайки чувствителност към културите на работещите в екипа, независимо къде се намират. Глобалните лидери трябва да бъдат адаптивни, като това е част от приемането на културните норми на различните страни, а и да адаптират своите етика и ценности в съответствие с местните вкусове. Глобалните лидери трябва да служат като модели за подражание, борят се с корупцията, а не й се поддават.

4. Справедливо отношение

Важна тенденция в лидерството е справедливото отношение. Това не означава, че всеки в екипа ще бъде третиран еднакво. Това означава, че на всеки от екипа ще бъде отделено необходимото индивидуално внимание. Добрият лидер опознава екипа си достатъчно добре, за да му даде това, от което се нуждае, като това позволява преследването на най-доброто представяне. Лидерите трябва да знаят как да разкрият най-доброто от екипа си и как да изградят стабилни взаимоотношения с всеки един човек, а най-ефективният начин да направим това е, като опознаем хората индивидуално.

5. Обратна връзка

Екипите се развиват благодарение на обратната връзка, общувайки ефективно, като подобряват представянето си по този начин. Предоставянето на обратна връзка дава възможност да се учим от грешките си и да продължим да изпълняваме по-добре задачите си.

КОНТРОЛЕН СПИСЪК НА ЛИДЕРА

Артикулираме визия.
Мислим и действаме стратегически.
Почитаме екипното пространство.
Поемаме отговорност.
Действаме решително.
Общуваме убедително.
Мотивираме екипа.
Поемаме фронтовата линия.
Изграждаме лидерство в другите.
Управляваме взаимоотношенията.
Идентифицираме личните заключения.
Предаваме нашия характер.
Балансираме свръх оптимизма.
Изграждаме разнообразен екип.
Поставяме на първо място общия интерес.

10 ИСТИНИ ЗА ЛИДЕРСТВОТО

Лидерите правят разликата.
Достоверността е в основата на лидерството.
Ценностите стимулират ангажираността.
Фокусирането върху бъдещето разграничава лидерите.
Не можеш да се справиш сам.
Доверието управлява процесите.
Предизвикателството води към отлични постижения.
Или водиш с пример за подражание, или изобщо не се захващаш.
Най-добрите лидери са тези, които се обучават най-ефективно.
Лидерството е дело на сърцето.