Как законопроектът става закон

Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерски съвет.

Законопроектите се внасят до председателя на Народното събрание заедно с мотиви и предварителна оценка на въздействието. Когато законопроектите се внасят от Министерски съвет, към тях се прилагат справка за съответствие с европейското право – при хармонизация; справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект; справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици, включително и финансови, от прилагането на законопроекта. В мотивите на законопроектите, които са свързани с членството на Република България в Европейския съюз, се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз, която налага съответното регулиране.

В тридневен срок от постъпването на законопроекта председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.

Членовете на постоянните комисии обсъждат законопроекта не по-рано от 24 часа. При обсъждането на законопроекта на първо гласуване водещата комисия, преди да го разгледа по същество, извършва проверка за съответствието му с изискванията на Закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Докладът по законопроекта се представя на Народното събрание от водещата комисия за първо гласуване не по-късно от два месеца от неговото внасяне и се публикува незабавно на сайта на водещата комисия на интернет страницата на Народното събрание.

Законопроектът заедно с приложените към него документи и докладът на водещата комисия се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроект за второ гласуване.

Законопроектът се приема на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта.

При първото гласуване законопроектът се обсъжда по принцип и в цялост. Народните представители се произнасят по основните положения на законопроекта.

Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект, уреждащи една и съща материя, водещата комисия с участието на вносителите на приетите на първо гласуване законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни, който се представя на председателя на Народното събрание и на народните представители за правене на писмени предложения по него.

Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения в приетия на първо гласуване законопроект или изработения общ законопроект в 7-дневен срок от приемането му, съответно от предоставянето му на народните представители, които се аргументират. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен най-много с три седмици или намален, но не по-кратък от три дни. При внасяне на предложения по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

В 14-дневен срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените писмени предложения на народните представители и становището на комисията по тях, както и предложенията на комисията по обсъждания законопроект, включително когато тя приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време на заседанията. Предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират.

Народното събрание обсъжда и гласува законопроекта на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Приетият закон се изпраща на президента на републиката за издаване на указ за обнародване. Законът се обнародва в “Държавен вестник” не по-късно от 15 дни след приемането му.

Президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано. Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители. Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.

Законът влиза в сила три дни след обнародването му, освен когато в него е определен друг срок.