Резюме

Резюмето е съкратен вариант, който предава основната информация на някакъв по-подробен и по-голям по обем текст. Читателят получава бърза и систематизирана информация за онова, което даден текст съдържа. Читателят не може да открие подробностите в резюмето, тъй като те са в изходния текст.

Сбито:

Да се извлече най-съществената информация от текста, като се елиминират подробностите и любопитните факти.

Важно:

Основната информация в текста – кой, какво, къде, кога, защо, как.

Маловажно:

Примери, детайли и подробности, любопитни факти.

Началото:

Не са необходими въвеждащи изречения.

Глаголно време:

Сегашно време

Критерии:

Умение за извличане на информация от текст. Обработка в съответствие с поставените задачи.
Умение да се композира и структурира тескт, като се съобразява с поставената задача.
Норми и правила – езикознание. Съчетаване на езикови средства по стилова уместност.

Родово понятие – дума с по-широко значение, която включва в себе си значение на различни видови понятия. Пример – посуда – включва в себе си значенията на котли, сахани, тави, купи, чашки, кани, джезвета и прочее.

Видово понятие – дума с по-тясно значение. Пример – тава, кана, купа, чаша. Всяка една от тези думи може да бъде назована с родовото понятие – посуда.